Visie Erasmusklas

Visietekst Erasmusklas

Sedert 1 september 2015 bestaat op campus Peter Benoit de Erasmusklas in het eerste jaar. Deze zal uitgroeien tot een zesjarige structuur in de komende jaren. De Erasmusklas is gebaseerd op de Freinetvisie en is tot stand gekomen binnen een samenwerking van leraren, ouders, directies secundair en directies basisonderwijs. De lessentabel is dezelfde, de aanpak rond de klas is anders. Hoe anders vind je in onderstaande visie.

1.Een warm nest om in te groeien

Welbevinden bovenaan onze lijst

Een leerling die zich goed voelt op school, doet het beter. Ouders kennen hun kind het best en zijn dan ook de eerste partner in de begeleiding van hun kind. Om regelmatig informeel overleg mogelijk te maken, zijn ouder(s) en opvoeders steeds welkom voor een persoonlijk gesprek.  In een school worden bovendien heel wat gesprekken gevoerd die wat privacy vragen. Daartoe is er op school een gespreksruimte ingericht die toelaat dat deze gesprekken in een aangename omgeving kunnen gebeuren.

 

Teambuildingsmomenten bij de start van het schooljaar zorgen ervoor dat je elkaar beter leert kennen. Leerlingen van de Erasmusklassen hebben hun eigen lokaal in de eerste graad. Zowel zij als de leraren hebben hierbinnen een eigen plekje om materialen op te bergen en zichzelf te zijn. Leerlingen worden aangesproken in hun verschillende intelligenties met een gevarieerd aanbod aan didactische werkvormen en keuzemogelijkheden binnen het modulair systeem van de eerste graad. Ze worden ook gestimuleerd om deze intelligenties aan te spreken bij hun ontwikkeling.

 

GO! Erasmusatheneum Deinze zet in op een brede eerste graad. Dit houdt in dat alle leerlingen van het eerste jaar een basispakket krijgen van 28 lestijden. Via zelf te kiezen modules breiden de leerlingen hun kennis, intelligenties en vaardigheden uit. De leerlingen Erasmusklas eerste graad kunnen kiezen uit: cultuur (visueel/ruimtelijk), Latijn (verbaal/linguïstisch), sport (lichamelijk/kinesthetisch) en wetenschappen (logisch/ mathematisch). Hiervoor zitten ze samen met de leerlingen uit de andere klassen.

Vanuit het netwerk methode-onderwijs Vlaanderen wordt actief gewerkt aan uitwisseling. Het nascholingsbeleid van de school houdt activerende en vernieuwende werkvormen als prioriteit op de agenda.

De klasgroepraad en het werken met coöperatieve werkvormen ondersteunen de ontwikkeling van de inter- en intra-persoonlijke intelligenties. Via een gordelsysteem krijgen leerlingen, leraren en ouders inzicht in de evolutie inzake het nemen van verantwoordelijkheden, zelfstandig werken, inschattingsvermogen,….

In de eerste graad worden leerplandoelen en eindtermen permanent geëvalueerd en onder meer via een brevettensysteem gecommuniceerd. Op de evaluaties is er ruimte voor constructieve en waarderende feedback en zelfevaluatie.

De kleinschaligheid van onze school garandeert het VIP-principe van het Gemeenschaps-onderwijs.  Het erasmusboek (e-boek) is een persoonlijk boek van de leerling en bundelt zijn/haar evolutie, prestaties, talenten, memorabele momenten,  ideeën, … doorheen de jaren.

Op 1 september 2017 start de Erasmusklas in de tweede graad. In de tweede graad is het aantal uren die de leerlingen allemaal gemeenschappelijk hebben, beperkt. Dit zijn de vakken lichamelijke opvoeding, aardrijkskunde, geschiedenis en Nederlands. Afhankelijk van de klasgroottes worden leerlingen voor die vakken in een aparte Erasmusklas opgesplitst. Leerlingen van de tweede graad zijn geëvolueerd en plannen het bijhebben van materialen in. Zij verhuizen van vaklokaal naar vaklokaal.

Vanuit de geëngageerde Erasmusleerkrachten wordt ook in de tweede graad gewerkt met coöperatieve werkvormen en op een gedifferentieerde manier. Zij engageren zich de brevetten verder op te volgen, net zoals het gordelsysteem. Het hele team rond de klas werkt mee in de open klassenraden.

Erasmusklas tweede graad kan je voorlopig enkel kiezen in een tweede graad ASO voor de richtingen economie, humane wetenschappen, Latijn en wetenschappen. We bekijken de mogelijkheden om deze werking door te zetten in B-stroom en TSO.

 

Samen jouw toekomst ontdekken

GO! Erasmusatheneum Deinze biedt een brede waaier aan studierichtingen binnen de onderwijsdomeinen cultuur en taal, economie en organisatie, maatschappij en welzijn en STEM. Het volledige Erasmusteam begeleidt leerlingen en ouders samen in het maken van de juiste keuze.

2.Gelijkwaardig partnerschap

Leerlingen zijn eigenaars van hun leerproces. Ze worden uitgedaagd om aan elkaar les te geven (peer teaching), zelf leerdoelstellingen te stellen, te reflecteren, na te denken over evaluatiecritera,... Dit gebeurt bijvoorbeeld in het persoonlijk project.

Op regelmatige basis zitten leerlingen samen met hun leraren om hun studieproces te bespreken in de klas en binnen de open klassenraad. Dit brengt de leerlingen tot inzicht in hun evolutie, welke verwachtingen worden gesteld en op welke manier dit proces doorlopen wordt.

Duidelijke doelstellingen en verwachtingen bevorderen het welbevinden en het zelfbeeld van de leerlingen. Een kerngroep van leerkrachten biedt hiertoe de mogelijkheid. In de tweede graad daalt het aantal uren binnen de basisvorming waardoor dit kernteam groter wordt.

De wekelijks ingeroosterde klasgroepraad behandelt de klasdynamiek, de inrichting van het klaslokaal/speelplaats, de uitwerking van een eventuele moestuin (in samenwerking met Velt) en het dierenpark,  de regels binnen de klas/school, nieuwe ideeën,… Leerplandoelstellingen Nederlands rond spreken, schrijven, argumenteren,… worden geïntegreerd met sociale vaardigheden en attitudes.

De klasoudervergaderingen brengen ouders en team samen rond de start van het schooljaar en alle mogelijke vragen die ouders daar rond hebben. In opvolging daarvan bespreken we de evolutie van de leerlingen in een open klassenraad. Een eindevaluatie op het einde van het schooljaar is een belangrijk moment om een blik terug te werpen in het kader van het komende schooljaar.

De leerkracht  begeleidt, coacht, leert, evalueert zichzelf en de leerlingen, toetst af aan de eindtermen, reflecteert en stuurt bij. De leerkrachten worden hierin begeleid, ondersteund en gestimuleerd door directie en leerbegeleiding.

Een huiswerkklas wordt ingeroosterd in de weekplanning van de leerlingen van het eerste jaar.  De leerlingen maken hun planning op, bepalen welk werk te doen, gaan samen aan de slag met medeleerlingen. Indien nodig, wordt dit ook voorgesteld aan leerlingen van de hogere jaren. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vragen verhoogde zorg. Uit deze verhoogde zorg groeien vaak maatregelen die alle leerlingen ten goede komen. Een goede ondersteuning van deze leerlingen betekent op die manier een versterking van onze kwaliteit.

Permanente evaluatie maakt heel wat extra leertijd vrij (zes lesweken) waardoor de overgang van basisschool naar secundair onderwijs verkleind wordt. In de tweede en derde graad wordt blijvend gewerkt aan het verwerken van grotere leerstofpakketten, noodzakelijk in het hoger onderwijs. In een opstapje hier naartoe, worden de eerste examens georganiseerd in het tweede semester van het tweede leerjaar A.

 

3. Zelf actief ontdekken

GO! Erasmusatheneum Deinze werkt innovatief en verbetert voortdurend haar onderwijskwaliteit. Daarom kreeg het Erasmusatheneum Deinze als één van de 12 scholen in Vlaanderen opnieuw het Unesco-label in 2015. Flipping the classroom, activerende directe instructie (ADI), ingeroosterde projectwerking, huiswerkklas, zijn daar uitingen van. Een uitgebreide infrastructuur maakt dit mogelijk: een wetenschappelijk labo, een open leercentrum, een podiumruimte, een kookklas, techniekatelier, PO-decoratie-atelier. Op de gang zijn verschillende werkzones, er kan ook in open lucht gewerkt worden. Pedagogische uitstappen en een geïntegreerde werkperiode verruimen onze blik en brengen de leerstof tot leven. Leerlingen van de eerste graad die zelfstandig aan de slag kunnen in planning en uitvoering, hebben in hun lokaal een eigen opbergruimte en alle materialen ter beschikking om bijvoorbeeld de huiswerkklas nuttig in te vullen. Hiertoe krijgen ze zelf de verantwoordelijkheid om hun werk in te plannen en af te werken binnen een bepaalde termijn. Leerlingen van de tweede graad zijn geëvolueerd en plannen het bijhebben van materialen in. Zij verhuizen van vaklokaal naar vaklokaal.

De brede eerste graad met modulair systeem zorgt er voor dat je naast het basis- lestijdenpakket op onderzoek uit kunt gaan. Interesses, talenten, vaardigheden en intelligenties worden aangesproken.

Om dit alles te realiseren, is er nood aan structuur en flexibiliteit, aan regelmatig aftoetsen, bevragen en overleg plegen, zowel met leerlingen, ouders als team. Hiervoor zien we de klasgroepraad, de klasouderraad, de leerlingenraad en het kernleerkrachtenoverleg als communicatiemiddel, dit zowel voor de eerste als de tweede graad Erasmusklas.

 

Op Erasmusatheneum Deinze en in de Erasmusklas is er ruimte tot actief leren, fouten maken en bijsturen binnen een veilige, warme omgeving.