Visie op evaluatie

Waarom evalueren wij?

Als school bieden we kwaliteitsvol onderwijs doordat we:  

  • De eindtermen realiseren met zo veel mogelijk leerlingen waar we toe komen door een breed uitgebouwde leerbegeleiding (onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en de preventieve gezondheidszorg) in combinatie met een professionaliseringsplan dat blijvend werkt aan leerplangericht lesgeven en evalueren en aan de competenties van de leerkracht als coach.
  • Leerlingen in staat stellen hun capaciteiten maximaal te ontplooien overeenkomstig hun interesses en talenten. Daartoe bieden we een zeer ruim onderwijsaanbod aan met voldoende mogelijkheden om binnen en buiten de school in aanraking te komen met nieuwe interesses en talenten. Hierbij is er ook aandacht voor het evenwicht met de buitenschoolse activiteiten.
  • Leerlingen voorbereiden om flexibel en adaptief te functioneren in de toekomstige maatschappij en hun professionele leven. We weten niet wat de jobs van morgen zijn, noch wat de vereiste competenties zijn waardoor leerlingen bereid moeten zijn om zich aan te passen, om steeds bij te willen leren en op die manier hun weg vinden in hun toekomst (= stimuleren van levenslang leren).  
  • Leerlingen in staat stellen zichzelf te leren kennen als persoon en hun persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen in een veilig leef- en leerklimaat. Daarbij staat psychisch en sociaal functioneren centraal waaraan onder andere wordt gewerkt door in het eerste jaar lessen Rots en Water in te steken naast Boostcamps onder begeleiding van de UGent, Mindfulness aan te bieden voor alle jaren en graden, samenspel en samenwerken geregeld te gebruiken in didactiek. 

Evalueren zien wij dus als een integraal onderdeel van een kwaliteitsvolle leerbegeleiding die jongeren moet toelaten zich te ontplooien tot volwassenen die weten waar ze sterk in zijn, beschikken over die vaardigheden en attitudes om dat te tonen en om zichzelf steeds opnieuw te verbeteren. 

Met onze evaluaties moeten wij het leerproces van de leerling in kaart brengen en sturen, op basis daarvan het eigen pedagogisch – didactisch handelen onder de loep nemen en indien nodig bijsturen, de gegevens verzamelen die nodig zijn om te attesteren en een onderbouwd advies geven inzake studie- oriëntatie. 

Leren en evalueren binnen een positief leer- en leefklimaat op school 

We werken binnen een positief leer- en leefklimaat. We vragen van leraren, leerlingen en ouder(s)/opvoeder(s) een positieve geestesgesteldheid die ervan uitgaat dat iedereen die wil leren, kan leren.  We houden rekening met iedereen, wat betekent voor kinderen die meer- en minderbegaafd zijn, doorsnee leerlingen zijn, iets gevoeliger, iets minder empathisch,… 

Leren en evalueren binnen en buiten de schoolmuren 

De klas is in de eerste plaats de omgeving waarin de lessen plaats vinden. Als school vinden we het normaal dat het volledige domein gebruikt wordt. Dit betekent dat leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen in de gang, dat een klas buiten les kan volgen, dat er gebruik gemaakt wordt van het groen rondom om een biotoopstudie te maken,… 
Ook buiten het domein zijn er tal van mogelijkheden om kennis en competenties in het echt toe te passen. Zo kan de afdeling schilderen – decoratie ingeschakeld worden in een project in een woonzorgcentrum, kunnen de leerlingen van humane een inleefstage doen in een sector naar keuze, kan een bezoek aan het MIAT de industriële revolutie tastbaarder maken voor leerlingen. 

Bij uitstappen, meerdaagse reizen,… worden steeds doelstellingen geformuleerd. Dit hoeven niet uitsluitend leerplandoelstellingen te zijn maar moeten wel verantwoorden waarom welke onderwijstijd wordt ingenomen om op die manier steeds de check te kunnen maken of dit efficiënt en effectief is. 

In de studie 

Leerlingen kunnen tijdens de lessen een vaste studie hebben, naast een uur studie ten gevolge van het wegvallen van een leerkracht door bijvoorbeeld ziekte. Als leerlingen een goed overzicht hebben over wat hen wanneer te doen staat, dan kunnen zij deze tijd steeds nuttig invullen.  Onze school kiest ervoor om dit overzicht te bewaren in de smartschoolagenda.  
Leerlingen zorgen ervoor dat ze steeds een hoeveelheid werk bij zich hebben zodat zij alle materiaal voorhanden hebben om hun tijd ook efficiënt te benutten. Leerlingen kunnen na school tot vijf uur in de studie blijven om huiswerk en studeerwerk te doen. Op dit moment staan ook computers ter beschikking voor diegenen die hierover thuis niet beschikken. 

Thuis – huiswerk 

Kinderen – leerlingen moeten tijd hebben voor hun hobby’s en om tot rust te komen. Een grondige planning om schoolwerk, hobby’s, weekendwerk,…te combineren is dus van toepassing. Elke dag één uur werken voor school moet ingepland kunnen worden waarbij je op piekmomenten (examens, de weken voor het rapport) meer tijd voorziet op momenten die passen (bvb. woensdagnamiddag, zaterdag, zondag). 

Waarvoor kan huiswerk dienen:  

  • Het inoefenen van de leerstof (automatiseren zoals woordenschat uit het hoofd leren, vervoegingen uit het hoofd leren, formules instuderen, …) 
  • zelfstandig leren werken (= aanleren van vaardigheden en attitudes – bvb. 3 artikels naar eigen interesse meebrengen: mee is mee en wat het is is niet juist of fout, hiermee spelen we weer in op interesse en dus ook motivatie; een ander voorbeeld is een boek lezen en hiervan een verslag maken, een techniekopdracht,… 
  • de brug vormen tussen school en thuis: vb. de leerkracht geeft aan hoe lang het kind over de opdracht zou moeten doen en de ouder/opvoeder geeft aan dat dit veel langer was of zet stop na te lang aan te werken – (huiswerk moet volledig zonder hulp van een ouder/opvoeder kunnen worden gemaakt. Ouder(s)/opvoeder(s) helpen hun kind niet vooruit door de taak voor hen te maken en daardoor een verkeerd beeld te scheppen over de stand van zaken bij de leerling.

Niet iedereen moet hetzelfde huiswerk krijgen: het gaat niet steeds om dezelfde taak wel om dezelfde taakbelasting. Trage werkers moeten niet dubbel gestraft worden. Leerlingen die niet hebben gewerkt in de klas en een oefening moeten afwerken, vallen onder de doelstelling dat we hen willen leren door te werken in de klas wanneer ze ook begeleiding hebben.  

Tijd 

Om kwaliteitsvol onderwijs mogelijk te maken, hebben we elk lesuur nodig, de volle vijftig minuten.  

Dat betekent dat op tijd zijn in de les belangrijk is en dat leerlingen niet zomaar vijf minuten vroeger de les kunnen verlaten omdat hun bus dan komt. 

Leerlingen die te weinig tijd op de schoolbanken zitten, krijgen dan ook hun rapport niet mee. Dit wordt vervangen door een begeleidende brief waarin duidelijk gemaakt wordt dat aanwezigheid belangrijk is om voldoende geëvalueerd te worden en te kunnen slagen op het einde van het schooljaar. 
 

Evaluatie stages en geïntegreerde proef  

In bepaalde leerjaren van het technisch en het beroeps secundair onderwijs gaat speciale aandacht uit naar de beoordeling van stages en van de geïntegreerde proef. Hiervoor is een aparte reglementering uitgewerkt en wordt bij de start van het schooljaar aan elke leerling /ouder/voogd bezorgd. 

Evaluatie van attitudes  

Voor de tweede en derde graad BSO en TSO wordt en nagegaan hoe arbeidsrijp en hoe arbeidsbereid leerlingen zijn. Eens we die inschaling gedaan hebben met de Kickstart-tool, gaan we klassikaal verder om de ontbrekende vaardigheden aan te lezen. 

Afwijkende evaluatieregels voor  met een functiebeperking  

Wanneer een functiebeperking knelpunten met zich meebrengt bij het voorbereiden en/of afleggen van toetsen en examens, kan een leerling toets- en/of examenfaciliteiten verkrijgen. Ook voor  diegene die permanent geëvalueerd worden, zijn deze faciliteiten van toepassing. Deze worden opgenomen in de sticordimaatregelen, opgemaakt en via een klassenraad/kernteam besproken bij het begin van het schooljaar. Dit begeleidingsplan wordt aangepast naargelang de noden die doorheen het schooljaar in kaart worden gebracht. Hiervoor gebruiken we de app Goevie omdat deze enerzijds toegang geeft tot een brede databank aan mogelijke maatregelen. De app maakt ook multidisciplinair werken efficiënter.

Mogelijke faciliteiten zijn:  

• meer tijd krijgen om een toets/examen af te leggen  

• mondeling toelichten van examens  

• gebruik maken van kurzweil tijdens toetsen en/of examens  

• …