GO! Erasmusatheneum Deinze en de onderwijshervorming in de eerste graad

GO! Erasmusatheneum Deinze investeert in een brede eerste graad A waarbij 28 lestijden besteed worden aan de realisatie van de nieuwe eindtermen (de onderwijshervorming gaat van start op 1 september 2019) die geclusterd worden in sleutelcompetenties, op hun beurt opgedeeld in bouwstenen.

Deze sleutelcompetenties zijn de volgende (tussen haakjes vind je de vakken waaraan ze in vorige schooljaren werden gekoppeld):

• competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid (lichamelijke opvoeding en vakoverschrijdende eindtermen);

• sociaal-relationele competenties (vakoverschrijdende eindtermen);

• zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid (vakoverschrijdende eindtermen);

• competenties inzake duurzaamheid (vakoverschrijdende eindtermen);

• burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven (vakoverschrijdende eindtermen);

• ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties (vakoverschrijdende eindtermen);

• competenties in het Nederlands (Nederlands);

• competenties in andere talen (Engels en Frans);

• digitale competentie en mediawijsheid (vakoverschrijdende eindtermen);

• competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie (wiskunde, natuurwetenschappen en techniek);

• competenties met betrekking tot historisch bewustzijn (geschiedenis);

• competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn (aardrijkskunde);

• economische en financiële competenties (nieuw);

• juridische competenties (nieuw);

• leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken (vakoverschrijdende eindtermen);

• cultureel bewustzijn en culturele expressie (plastische opvoeding, muzikale opvoeding en vakoverschrijdende eindtermen).

Alle Vlaamse scholen zijn vrij om te kiezen in welke vakken of vakkenclusters ze deze sleutelcompetenties en eindtermen realiseren. Dit biedt scholen de mogelijkheid om hun lessentabel af te stemmen op hun publiek. Een school in Franstalig gebied kan er bijvoorbeeld voor kiezen om minder uren Frans in te richten ten voordele van meer uren Nederlands. Onze school kiest voor de vaste module Rots en Water om te werken aan de eerste vijf competenties met leerkrachten die hiertoe speciaal geschoold zijn.

De hervorming biedt de mogelijkheid om verder te gaan in de clustering van vakken die we de voorbije jaren hebben doorgevoerd, zo hadden we reeds een clustering Engels – Nederlands en PO – techniek. Onze doelstelling hiermee was en is de overstap van basis naar secundair kleiner te maken door minder leerkrachten te groeperen rond een klasgroep. Zo leren leerkrachten de leerlingen beter kennen en omgekeerd. We blijven dit weliswaar doen op basis van diploma zodat leraren voldoende onderbouwd les kunnen geven. Dit levert interessante combinaties op als Nederlands – Engels – geschiedenis; wiskunde – economie; PO – techniek,… Daarnaast kan er vakoverschrijdend gewerkt worden waardoor leerstof beklijvender wordt.

In de B-stroom werken we al jaren op deze manier binnen het project algemene vakken waarin aardrijkskunde, natuurwetenschappen, Nederlands, geschiedenis en wiskunde projectmatig aan bod komen. Dit verhoogt het welbevinden van de leerlingen en resulteert in positieve resultaten.

De vier extra lestijden (28 + 4) worden besteed aan het ontdekken, verkennen, verdiepen en verbreden van talenten en interesses binnen de domeinen op onze school: STEM, maatschappij & welzijn, economie & organisatie, klassieke talen en taal en cultuur. Wanneer nodig, zal de klassenraad extra remediëring opleggen binnen twee tot vier van deze lestijden om op die manier er voor te zorgen dat de eindtermen gerealiseerd raken. Binnen de klas wordt reeds sterk geremedieerd en gedifferentieerd waardoor we op dat vlak heel wat van de leerkrachten mogen verwachten en het uitzonderlijk moet zijn om een leerling buiten het basispakket te gaan remediëren.

onderwijsstructuur 1A 2019 - 2020 VVV-modules